Deratizace:

- je proces likvidace hlodavců, kteří jsou významnými epidemiologickými činiteli a způsobují škody na majetku člověka.

chemická – pomocí rodenticidů

mechanická – pomocí živolovných pastí

- Užíváme široké spektrum deratizačních nástrah s rozličnými účinnými látkami a atraktanty. Při aplikaci volíme tu nástrahu, která bude v daném prostředí hlodavci nejlépe přijímána.

- Doporučené termíny: Deratizaci je vhodné provádět preventivně, minimálně 2x ročně na jaře (v době populační exploze hlodavců) a na podzim (kdy se hlodavci stahují za teplem a potravou do obydlených objektů) v celém areálu. Riziková místa doporučujeme ošetřovat častěji (např. potravinářské provozy, provozy s plněním HACCP ap.).

- O technologii i ceně rozhoduje řada předem nedefinovatelných faktorů, jako např. stupeň zamoření, poloha ošetřovaného objektu, stavební členitost, zdroje a rozvody tepla, potravinové zdroje a jejich dostupnost pro hlodavce aj., které jsou patrné až při průzkumu.

 

Deratizační zákrok se skládá z:

- průzkumné práce (určení druhu hlodavce, stupně zamoření, zvolení vhodné nástrahy a návrh opatření pro zamezení vstupu hlodavců do ošetřovaných objektů).

- hubení (položení deratizačních nástrah do vhodných jedových staniček s ohledem na povahu prostředí a požadavky odběratele; instalace živolovných pastí; označení ošetřovaného prostoru výstražnými letáky)

- kontrolní práce (kontrola požeru a případné doplnění deratizačních nástrah)

- ukončení a vyhodnocení deratizace

Na základě požadavku odběratele lze vypracovat deratizační plán a tabulku pořeru v jednotlivých deratizačních staničkách.

 

Dezinsekce:

Hubení obtížného nebo škodlivého hmyzu a členovců, kteří jsou významnými epidemiologickými činiteli.

Máme k dispozici široké spektrum insekticidních přípravků s různým stupněm okamžité i reziduální účinnosti.

Provádíme dezinsekci postřikem, teplým nebo studeným aerosolem, fumigací (dýmovnicemi) či kladením nástrah a instalováním feromonových lepových pastí (eventuelně kombinaci různých metod). Způsob aplikace volíme vždy podle místních podmínek a podle výsledků průzkumu.

Kde dezinsekci provádíme?

výrobní a skladové prostory ve všech průmyslových odvětvích; prodejny; objekty rostlinné a živočišné výroby; restaurace, kuchyně a stravovací zařízení; ubytovací zařízení; obytné domy (sklepy, půdy); kanceláře; nemocnice a lokality veřejných prostranství.

Dále provádíme plynování skladových zásob, obalového materiálu (pytle, vaky, palety atd.) pomocí fosforovodíku (PH3)

Důležitý je hlavně monitoring výskytu škodlivého hmyzu, určení druhu a včasná aplikace vhodného přípravku, proto při nejasnostech doporučujeme ihned kontaktovat odbornou firmu a tím předejít dalšímu množení a škodám spojených s výskytem hmyzu.

 

Dezinfekce:

Ničení vegetativních i sportujících mikroorganismů

Tyto služby nacházejí uplatnění zejména ve veterinární sféře a provozů, které potřebují zabezpečit hygienickou nezávadnost svých objektů (drůbežárny, stáje, objekty živočišné výroby v zemědělských družstvech, jatka, apod.

Dezinfekci provádíme i v případech mimořádných okolností jako jsou: prostory znečištěné holubím trusem, při vyklízecích pracích, prostory po uhynulých zvířatech, prasklá kanalizace nebo byty po zemřelých.

Desinfekci provádíme nejmodernějšími přípravky, takže v místech, kde to není žádoucí, odpadá nepříjemný zápach. Aplikujeme převážně technologii postřikem nebo aerosolem

 

Likvidace nežádoucí vegetace a desikaceKontakt

Duno, spol. s r.o.
Kralický Háj 318
79812, KRALICE NA HANÉ